Cultivate data and drive an infinity loop of “Knowledge”บริการของเรา

ความเชี่ยวชาญของเรา

“Product information x Maximize UX x VoC data collection analysis” driven by Digital Transformation

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลตอบรับ

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับให้ตรงกับจุดโฟกัสของคุณ

 • การพัฒนาธุรกิจ
 • การรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานเสียงของลูกค้า
 • การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการขาย
อ่านเพิ่มเติม
การสื่อสารและเชื่อมต่อกับลูกค้า

ช่วยระบุ เข้าถึง และเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณผ่านการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • การตลาดดิจิทัล
 • การพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน
 • การพัฒนาแชทบอท
 • งานออกแบบและก่อสร้างงานแสดงสินค้า
อ่านเพิ่มเติม
พัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้พลังของข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพของข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ

 • การแปลภาษา
 • การจัดทำเอกสาร (DTP)
 • ภาพประกอบทางเทคนิค
อ่านเพิ่มเติม
รวบรวมข้อมูลและการวิจัย

บริการการวิจัยทางการตลาดที่ครอบคลุม รองรับธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลภาพรวมทางการตลาด

 • การวิจัย สำรวจ และรายงานด้านการตลาด
 • โซเชียล ลิสเทนนิ่ง (Social Listening) วิเคราะห์และรายงาน
 • การทดสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
อ่านเพิ่มเติม
โซลูชันปรับปรุงธุรกิจแบบดิจิทัล

การปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ

 • ระบบการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
 • ระบบเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา

สนใจเริ่มทำโปรเจกต์กับเรา

We are DX solution provider specializing in product information.

creative_icon
อีเมล : support@cmcgroupasia.com
creative_icon
โทร : 02-115-3561-2
creative_icon
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/cmcgroupasia
appoinmtnt_shape appoinmtnt_shape